بیست و دومین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران

2تا 5 دی

در 14 سالن و فضایی مفید 21 هزار متر مربع

150غرفه گذار خارجی

470غرفه گذار داخلی برگزار می شود،