خدمات تحویل

خريدار گرامي ميتواند نسبت به بازديد ، تست و تاييد دستگاه در محل كارخانه حضور يابد و همچنين پس از بارگيري ، حمل ، نصب و راه اندازي و آموزش كاملا استاندارد در اختيار مشتري قرار ميگيرد.