خدمات فروش

شامل كليه اطلاعات و مشاوره هاي مورد نياز مشتري در مورد دستگاه درخواستي مي‌باشد ، كه بصورت حضوري ، تلفني و اينترنتيدر اختيار مشتري قرار مي‌گيرد.